Priedas Nr.3 prie LVTA tarybos posedžio 2014 04 03 protokolo Nr.2/14

2014 metų LVTA veiklos programa

            Eil.Nr.  Priemonė Vykdymo terminai (ketv.) Vykdytojas Finansavimo šaltinis Pastabos
1 2 3 4 5 6
 
Teisinių ir normatyvinių dokumentų rengimas
1.1. Dėl nuotekų valymo kainos už padidėjusią, specifinę taršą priemokų bei baudų taikymo reglamentavimo:UAB „Šiaulių vandenys“ parengto Nuotekų valymo kainos už padidėjusią, specifinę taršą taikymo bei baudų už sutartinių įsipareigojimų pažeidimus skaičiavimo aprašo siūlymus išskaidyti perkeliant atitinkamus punktus į šalies Nuotekų tvarkymo reglamentą. Priemokas (netesybas) perkelti į Viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas. Paruošti minėtų dokumentų pakeitimo projektus ir pateikti juos svarstyti AM. II kv. LVTA administracija    
1.2. Inicijuoti LR aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymo Nr.D1-19 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punkto pakeitimą (t.y. panaikinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 174 punktą) IV kv. LVTA administracija
1.3. Inicijuoti reikalingų teisinių ir/ar normatyvinių dokumentų rengimą dėl galutinio dumblo apdorojimo įrenginiuose apdoroto dumblo panaudojimo reglamentavimo ar rekomendacijų bei organizuoti atvežtinio dumblo priėmimo apdorojimui statomuose dumblo apdorojimo įrenginiuose kainodaros metodikos klausimų nagrinėjimą III kv. LVTA administracija
1.4. Parengti Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo taisykles III kv. LVTA administracija,VGTU vandentvarkos katedra 1
1

2

3 4 5 6
1.5. LR teisės aktų, reglamentuojančių vandentvarkos sritį, pakeitimų inicijavimas:1. Dalyvauti naujojo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ruošime ir pristatyme. Siekti, kad būtų įteisintos visos pagrindinės vandentvarkos ūkiui aktualios (LVTA suformuluotos) įstatymo nuostatos, išdėstytos Aplinkos ministerijai 2013 02 28 d. raštu Nr.29/1.2. Pateikti pasiūlymus ir siekti, kad Kainų nustatymo metodikoje būtų įteisinta nuostata, kad iš dotacijų įsigytam, greitai nusidėvinčiajam turtui (siurbliams, sklendėms, orapūtėms ir kt. įrengimams) nusidėvėjimo sąnaudos būtų įtraukiamos į paslaugų savikainą, o pelno norma būtų didinama tik ta dalimi, kiek pati bendrovė skyrė nuosavų lėšų plėtros ir veiklos programai įgyvendinti.3. Teikti pasiūlymus ir dalyvauti rengiant naują Paviršinių nuotekų tvarkymo įstatymą.4. Pateikti pasiūlymus ir siekti, kad būtų pakeistos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, paruošiant taisyklių pakeitimų projektą, kuriame būtų detaliau reglamentuota vandentvarkos infrastruktūros eksploatavimo ir atsiskaitymo su geriamojo vandens vartotojais tvarka.(Vadovaujantis naujuoju geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu) Nuolat LVTA administracija
  1. 6.
Teikti pasiūlymus AM, APVA dėl investicijų į vandentvarkos ūkį 2014-2020 metais Nuolat LVTA administracija
1.7. Lietuvos standartų LST EN (patvirtinimo būdu perimtų Europos standartų) atrinkimas, vertimas ir platinimas LVTA administracija
1.8. Vandentvarkos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų parengimas ir įteisinimas LVTA ir gamybos ir technikos direktorių darbo grupė
1.9. Paruošti ir suderinti su VKEKK skystų atliekų, riebalų, sutankinto perteklinio veikliojo dumblo iš kitų nuotekų valyklų priėmimo į pūdymą (metantankus) taisykles ir kainos nustatymo metodiką III kv. LVTA administracija
1

2

3 4 5 6
LVTA ryšiai        
2.1. Palaikyti ryšius su Latvijos, Estijos ir kitų Europos šalių vandens tiekėjų asociacijomis Nuolat LVTA administracija 3, 4
2.2. LVTA interneto svetainės priežiūra Nuolat LVTA administracija  
2.3. Rengti žiniasklaidos monitoringą ir jį platinti vandentiekio bendrovėms Nuolat LVTA administracija  
2.4. LVTA veiklos viešinimas ir visuomenės informavimas Nuolat LVTA administracija  
     

Renginiai

     
3.1. LVTA narių išvykos į Lietuvos ir kitų šalių vandentvarkos įmones ir specializuotas parodas Nuolat LVTA administracija 3, 1
3.2. Respublikinis konkursas moksleiviams
3.3. Socialinė reklama aplinkosaugos klausimais, pasinaudojant šiuolaikinėmis technologijomis, Lietuvos mastu (pvz. ekranai visuomeniniame transporte ir kt.), neatsisakant ir tradicinių technologijų (pvz. straipsnių)
3.4. Laidų ciklas vaikams apie vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą
3.5. Akcijų organizavimas (pvz. keliose vandentvarkos įmonėse vienu metu vykdyti pasirinktą bendrą akciją)
3.6. Vandentvarkos darbuotojų šventė II kv.
3.7. Vandentvarkos ūkio darbuotojų sąskrydis II ketv.
3.8. Vandentvarkos bendrovių metinių veiklos rezultatų aptarimas IV ketv.

Mokymai ir seminarai

4.1. Vandens tiekimo specialistams        
4.1.1. Vandens gerinimo įrenginių eksploatavimas III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.1.2. Kvalifikacijos, profesinių žinių ir techninės priežiūros srityje dirbančių kėlimo kursai vandentvarkos srityje I kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.1.3. Statybos techninių reglamentų pakeitimai ir jų taikymas praktikoje I kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.1.4. Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos taikymas praktikoje III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis  
1 2 3 4 5 6
4.1.5. AIVIKS veikimo ir aplinkosauginių ataskaitų teikimo ypatumai IV kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.1.6. Tyrimų įrenginių, matavimo priemonių tikrinimas laboratorijoje. Tikrinimo parametrai, ribos, dokumentai I kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.1.7. Geriamojo vandens laboratorijų atestavimas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2014 01 21 d. įsakymas Nr.B1-40) reikalavimų analizė I kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.1.8. Darbo su klientais psichologija II kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.1.9. Vandens siurblinių darbo organizavimas, miestų aprūpinimas vandeniu, taupus elektros energijos naudojimas siurblinėse, siurblinių valdymo automatika (centrinės dispečerinės inžinieriams III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.1.10. Nutekėjimų mažinimas, prevencija, naujovės nutekėjimų suradimų metodikose, patirčių pasidalinimas tarp bendrovių – asociacijos narių, užsienio valstybių patirtis, mokslininkų rekomendacijos IV kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.2. Nuotekų tvarkymo specialistams    
4.2.1. Nuotekų ir dumblo apdorojimo technologijos III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.2.2. Organizuoti seminarus, kurių metu nuotekų tvarkymo specialistai, dirbantys su skirtingomis azoto ir fosforo šalinimo bei dumblo tvarkymo technologijomis, pasidalintų patirtimi ir iškeltų problemas. Seminaruose turėtų dalyvauti VGTU ir KTU atitinkamos veiklos srities darbuotojai, Lietuvos ir pagal galimybę užsienio rangovinių organizacijų atstovai, kurių technologijos įdiegtos ar diegiamos Lietuvoje. Seminarų vieta – vieno iš miestų nuotekų valykla, turėtų būti du seminarai – nuotekoms ir dumblui atskirai III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
         
4.3.

Finansininkams

       
4.3.1. Naujovės buhalterinės apskaitos klausimais. Pasikeitimai įvedus eurą. II kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.3.2. Ataskaitų po vandentvarkos projektų įgyvendinimo rengimas, grynųjų pinigų apskaita ir priežiūra po projektų pabaigos IV kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
         
1

2

3 4 5 6
4.4.

Ekonomistams

       
4.4.1. Vandentvarkos įmonių lyginamosios analizės aprašo praktinis taikymas (rodiklių apžvalga, apskaičiavimo ypatumai, įtaka kainodarai IV kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.4.2. Seminarai ar mokymai ekonominiais, finansų, planavimo bei investicijų finansavimo bei vertinimo klausimais II kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.4.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo ypatumai, tendencijos, planuojami pokyčiai ir pan. III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.4.4. Aplinkos ministerijos patvirtintų paslaugų kokybės rodiklių apskaita ir vertinimas (apimant rodiklių fiksavimą, apskaičiavimo teisingumą ir pan.) III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.4.5. Seminarai ar mokymai įmonės veiklos vertinimo, efektyvesnio darbuotojų laiko planavimo ir valdymo klausimais II kv.
4.5. Darbuotojų saugos specialistams        
4.5.1. Darbų sauga vandentvarkos ūkyje II kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.5.2. Mokymai profesinės rizikos vertinimo klausimais (praktiniai mokymai: dokumentavimas, pildymas, pavyzdžiai) II kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.6.

Teisininkams

       
4.6.1. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.6.2. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų nuo 2014 01 01 įgyvendinimas vandentvarkos įmonėse, pirkimai iš CPO III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
           
4.7.

Kiti

       
4.7.1. ES finansuojamų projektų administravimas 2014 – 2020 metais I kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.7.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projekto (arba jeigu bus patvirtintas – naujo įstatymo) pristatymas, poveikis vandentvarkos įmonėms ir kt. IV kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.7.3. Galimybių finansuoti vandentvarkos projektus per LAAIF programą pristatymas. III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
4.7.4. Geriamojo vandens (mikrobiologiniai tyrimai, cheminiai tyrimai) ir nuotekų laboratoriniai palyginamieji bandymai. III kv. Vandentvarkos institutas Dalyvio mokestis
1 2 3 4 5 6
Leidyba        
5.1. Leidinys „Vandentvarka“ 2 kartus metuose Vandentvarkos institutas ir LVTA LVTA biudžeto lėšos
5.2. Daryti aktualių straipsnių iš žurnalo „Water 21“ ir kitų žurnalų apžvalgą ir vertimus pagal poreikį bei spausdinti juos „Vandentvarkoje“ Nuolat Vandentvarkos institutas
5.3. Skelbti bendrovių veiklos rodiklių statistiką II-III ketv. LVTA administracija LVTA biudžeto lėšos
5.4. Leidinukas vandentvarkos ūkio tema, skirtas vaikams supažindinti su visu procesu nuo vandens išgavimo iki nuotekų tvarkymoLankstinukas vaikams apie vandentvarkos ūkį (parengiant skirtingo amžiaus vaikams, t.y. ikimokyklinio amžiaus, pradinukams ir t.t.)
5.5. Lankstinukas (bukletas) pristatantis Lietuvos vandentvarkos įmones, supažindinantis su jų veikla (apimant įdiegtas pačias pažangiausias technologijas)

 

1 – narių tiksliniais įnašais finansuojami darbai ir priemonės               2 – planuojamas vieno dalyvio mokestis

3 – LVTA biudžeto lėšos                                                                       4 – kiti finansavimo šaltiniai

Array